Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE
Artikel 1 Algemeen
1.1 DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE, de elektronische webwinkel van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE, met zetel te 2490 Balen, Molenveld 208 en met ondernemingsnummer 0840.754.923 biedt haar kopers de mogelijkheid om kledij en doopsuiker (‘Artikelen’) online aan te kopen.
Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE en de Koper, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing indien de Koper (” Koper”) een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt.
1.2 Door een overeenkomst aan te gaan met DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE, verklaart de Koper huidige algemene verkoopsvoorwaarden te accepteren.
1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Er zal een contract worden gesloten en DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is wettelijk verplicht het Artikel aan de Koper te leveren wanneer DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de bestelling van de Koper aanvaardt. Aanvaarding vindt plaats wanneer DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE in een aan de Koper gerichte e-mail diens bestelling uitdrukkelijk aanvaardt, in de vorm van een “bevestiging van bestelling” genaamd document (‘Bevestiging’), waarin aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd. Behoudens een uitdrukkelijke mededeling waarin DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de bestelling aanvaardt, is elke e-mail, brief, fax, of andere vorm van ontvangstbevestiging met betrekking tot de bestelling louter informatief en geldt deze niet als een bevestiging. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE kan naar eigen goeddunken weigeren de bestelling te aanvaarden om welke reden dan ook, inclusief het niet beschikbaar zijn van de Artikelen, of de Koper een alternatief Artikel aanbieden (waarbij de Koper gevraagd kan worden de bestelling opnieuw te plaatsen).
2.2 De Bevestiging dient te worden beschouwd als definitief en bindend vanaf het moment dat het door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE wordt toegestuurd. Tot op het moment dat DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de bestelling heeft aanvaard, behoudt DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zich het recht voor te weigeren de bestelling in behandeling te nemen en behoudt de Koper het recht de bestelling te annuleren. Als de Koper of DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de bestelling geannuleerd heeft alvorens DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE die aanvaardt, zal DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zo snel mogelijk elke door de Koper of door diens krediet- of debetkaartinstelling al aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE gedane betaling voor de Bestelling van het Artikel terugbetalen.
2.3 Als de Koper na plaatsing op de website van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt bij zijn bestelling, dient hij per e-mail contact op te nemen met: info@doopsuikergitte.be
2.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3 Prijs
3.1 De prijs (“de Prijs”) is de prijs dewelke werd vastgelegd in de Bestelbon, uitgezonderd kennelijke drukfouten. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
3.2 De opgave van Prijs slaat uitsluitend op de Artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
3.3 Als de Prijs van de bestelling verandert alvorens DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de bestelling aanvaardt, zal DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE contact met de Koper opnemen en vragen te bevestigen dat deze de bestelling wenst te handhaven tegen de aangepaste prijs.
Artikel 4 Levering
4.1 DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE doet het nodige de Artikelen te leveren zoals vermeld op de Bestelbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de Bestelbon aangegeven leveringstermijn, geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE toerekenbare tekortkoming. Kleuren van de Artikelen kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto op het computerscherm.
4.2 De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de Bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zal trachten de Koper op de hoogte houden wanneer zij verwacht dat niet aan de geschatte leveringsdatum kan voldaan worden, maar DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.
4.3 De Artikelen worden geleverd op het leveringsadres zoals vermeld in de Bestelbon. De Koper dient er rekening mee te houden dat het voor DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE onmogelijk kan zijn op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zal DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de Koper informeren met gebruikmaking van de contactgegevens die de Koper DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE aanlevert bij plaatsing van de bestelling door de Koper. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zal de benodigde stappen nemen om de bestelling gratis te annuleren of te zorgen voor levering op een alternatief adres. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE levert uitsluitend in België en Nederland. .
4.4 Elk zichtbaar gebrek van het Artikel of gebrek aan conformiteit moet worden vermeld op de leveringsbon en vervolgens door de Koper worden gemeld, bij gebreke waaraan de levering als aanvaard zal worden beschouwd.
4.5 Alle met het Artikel verbonden risico’s zullen op de Koper overgaan bij levering, behalve wanneer de levering uitgesteld wordt als gevolg van schending van bepaalde contractuele verplichtingen vanwege de Koper, wanneer het risico op de Koper over zal gaan op de datum dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen van de Koper. Wanneer het risico op de Koper is overgegaan, wijst DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of vernieling van het Artikel.
4.6 De Koper verklaart beschikbaar te zijn om het Artikel op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE redelijk gespecificeerd moment. Wanneer de Koper niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, kan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE een kennisgeving voor de Koper achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming. Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door de onredelijke weigering vanwege de Koper om de levering in ontvangst te nemen of als de Koper de levering of afhalen bij de transportonderneming niet aanvaardt (binnen twee weken volgend op de eerste poging de Koper het Artikel te leveren), dan kan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover zij beschikt) één of beide van de volgende stappen ondernemen:
a) de Koper billijke opslagkosten en andere in redelijke mate door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE gemaakte kosten in rekening brengen; of
b) het Artikel onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en de Koper laten weten dat DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE het desbetreffende contract onmiddellijk annuleert. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE betaalt in dat geval de Koper of diens krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door de Koper aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE betaald werd in het kader van het desbetreffende contract, verminderd met de door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het Artikel, evenals alle andere opslagkosten zoals voorzien in clausule 4.6(a) hierboven).
4.7 DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is gerechtigd de Artikelen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Artikel 5 Bedenktermijn
5.1 De Koper heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 5 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Voorwaarde daarbij is dat DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het feit dat het desbetreffende contract wordt geannuleerd en dat de Koper het Artikel op eigen risico en kosten retourneert. Indien de Koper eenmaal in het bezit is van de Artikelen, dan is hij verplicht deze te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. De Artikelen dienen DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE in originele staat te worden teruggestuurd.
5.2 Heeft de Koper er DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE eenmaal van op de hoogte gesteld dat hij zijn recht tot herroeping wenst uit te oefenen, dan zal elk door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE gedebiteerd bedrag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op de herroeping, aan de Koper worden terugbetaald of dan zal in overleg met de Koper een gelijkwaardig Artikel worden geleverd.
Artikel 6 Protesten
6.1 De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) controleren op juistheid. Daarbij behoort de Koper te controleren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
Artikel7 Betaling
7.1 De Koper dient het Artikel integraal te betalen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De Koper moet aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de gegevens doorgeven van een door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE aanvaardbare krediet- of debetkaartinstelling afkomstige krediet- of debetkaart. Deze gegevens heeft DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE nodig om de bestelling in behandeling te kunnen nemen. De Koper kan ook betalen op enige andere manier die door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE aanvaard wordt, maar DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is niet gehouden de goederen te leveren alvorens zij de volledige betaling heeft ontvangen. Op basis van de resultaten van een kredietcheck behoudt DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zich het recht voor bepaalde betaalmethoden niet te gebruiken en de Koper te verwijzen naar een van onze andere betaalmethoden.7.2 Wanneer de Koper gevraagd wordt naar de details van diens betaalkaart, dient deze over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken.
7.3 De Koper verplicht zich ertoe dat alle details die hij aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE doorgeeft voor het aankopen van een van de Artikelen correct zijn, dat de krediet- of debetkaart of de rekening of andere betaalmethode die de Koper gebruikt hem toebehoren en dat de Koper over genoeg tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om de kosten van het Artikel te dekken. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE behoudt zich het recht voor om de betalingsdetails van de Koper te valideren alvorens de Koper het Artikel te leveren.
74 Bij niet-tijdige betaling is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op het openstaand bedrag, vermeld op de Bevestiging, verschuldigd. Deze nalatigheidinterest stemt overeen met de interest aan de wettelijke intrestvoet. Bovendien is de Koper in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, vermeld op de Bevestiging, verschuldigd aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE met een minimum van 30 euro per Bevestiging
7.5 Bij niet-tijdige betaling komt een eventuele overeengekomen korting te vervallen.
7.6 Wanneer DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zijn verplichtingen niet nakomt, is de Koper gerechtigd een vergoeding te eisen overeenkomstig het gemeen recht.
7.7 Klachten op een door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE aan de Koper gezonden Bevestiging dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE te worden medegedeeld en dienen door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE binnen veertien dagen na de datum van Bevestiging te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de Bevestiging te hebben goedgekeurd.
7.8 Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar zodra de Koper op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij de Koper verplicht is tot vergoeding van de door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE geleden schade en gederfde winst.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Zolang DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE enig bedrag van Koper te vorderen heeft, blijven alle door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE geleverde Artikelen eigendom van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE, ook voor zover deze door de Koper zijn voldaan. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het eigendomsvoorbehoud.
8.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt is het de Koper verboden de geleverde Artikelen te verkopen, verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen.
8.3 De Koper zal aan elke derde die op de Artikelen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE eigenaar van de Artikelen is.
8.4 De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Artikelen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 9 Garantie
9.1 Indien de te leveren Artikelen niet voldoen aan de overeenkomst, zal DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE de Artikelen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, naar keuze van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu het vervangen Artikel aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE te retourneren en de eigendom aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE te verschaffen. Artikelen kunnen echter niet worden geretourneerd indien zij reeds werden gebruikt en er zich tekenen van slijtage voordoen waardoor het Artikel niet meer voldoet aan de overeenkomst.
9.2 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer:
a. een verborgen gebrek niet binnen 30 dagen nadat deze is ontdekt of in redelijkheid had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is medegedeeld.
b. het Artikel waarin een gebrek is opgetreden onjuist, onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij is bestemd is, is gebruikt.
c. door de Koper zonder voorafgaande goedkeuring van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE wijzigingen en of reparaties zijn aangebracht.
9.3 Indien de door DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE verstrekte garantie een Artikel betreft dat door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent in het concrete geval wordt verstrekt.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. een partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst een partij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
10.2 Voorts is elke partij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de partij dewelke zich op de ontbinding beroept onmiddellijk opeisbaar. Indien een partij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Indien DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag, vermeld op de Bevestiging, waarvan het gebrekkige Artikel deel uitmaakt.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE toegerekend kan worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.3 DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
11.4 DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE kenbaar behoorde te zijn.
11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE of zijn ondergeschikten.
Artikel 12 Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE daaronder begrepen.
12.2 DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4 In de mate DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken van de woonplaats van de Koper, behoudens indien de Koper als eisende partij kiest voor de bevoegde rechtbanken van de vestigingsplaats van DOOPSUIKER, BABY- EN KINDERKLEDING GITTE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.